INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁCE POD FIRMĄ MORE PLACE S.A.

(dla osób kontaktujących się ze Spółą poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Spółki oraz składających zgłoszenie reklamacyjne, nie będących klientami Spółki)

Administratorem Państwa danych osobowych będzie More Place S.A. z siedzibą w Złotnikach 62-002, ul. Krzemowa 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000625099, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 5.802.000,00 zł, posiadająca NIP: 9721263450, REGON: 364251415. Jako administrator dbamy o to by przekazywane nam przez dane osobowe były bezpieczne. Można się z nami skontaktować listownie na adres: 62-002 Złotniki, ul. Krzemowa 1, za pośrednictwem e-mail: biuro@moreplace.pl.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach przedstawionych poniżej i nie będziemy przetwarzać ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

CelWyjaśnieniePodstawa prawna

Okres przetwarzania danych

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych – obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym  zapewnienie rozliczalności.

Celami realizowanymi w ramach tzw. uzasadnionego interesu są:

  • wszelkie czynności w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przekazane przez Państwa za pomocą formularza kontaktowego lub udzielania odpowiedzi na Państwa zgłoszenie reklamacyjne,
  • obrona przed roszczeniami w związku z prowadzoną działalnością.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, maksymalnie przez okres 10 lat (celem zachowania zasady rozliczalności).

Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych – prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i/lub numerów telefonów.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy,
w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód.

Do czasu wniesienia sprzeciwu.

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu uczestniczącym w wykonywaniu przez nas czynności, tj. podmiotom świadczącym usługi IT, usługi doradczo-kontrolne, usługi prawne, usługi księgowo finansowe.

W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do swoich danych. Ponadto, mogą Państwo żądać sprostowania, uzupełnienia niekompletnych danych, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa, podane w formularzu kontaktowym (lub w zgłoszeniu reklamacyjnym). Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z formularza kontaktowego i udzielenia odpowiedzi na zadanie przez Państwa pytanie lub zgłoszoną reklamację. To od Państwa zależy czy udostępnią nam Państwo wyłącznie adres e-mail czy również numer telefonu i dane identyfikujące, takie jak imię i nazwisko czy firma.

Decyzje podejmowane na podstawie Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będziemy również wykorzystywać ich do profilowania.